You are here

Waterbuffalo in Palawan

Waterbuffalo in Palawan